هیأت امنا

دکتر نادر طباطبایی
دبیر هیأت امنا
دانشگاه صنعتی شریف
دکتر منصور ضیایی فر
پژوهشکده بین المللی زلزله شماسی و مهندسی زلزله
دکتر محمد داوودی
پژوهشکده بین المللی زلزله شماسی و مهندسی زلزله
دکتر کاظم بدو
دانشگاه ارومیه
دکتر نادر صولتی فر
دانشگاه ارومیه
دکتر سامان یغمایی سابق
دانشگاه تبریز
دکتر مسعود رنجبرنیا
دانشگاه تبریز
دکتر شریف شاه بیک
دانشگاه تربیت مدرس
دکتر فرزین نصیری صالح
دانشگاه تربیت مدرس
دکتر شاهرخ مالک
دانشگاه تهران
دکتر عبدالحسین حداد
دانشگاه سمنان
دکتر علی خیرالدین
دانشگاه سمنان
دکتر غلامرضا عزیزیان
دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر محمد رضا قاسمی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر سید احمد انوار
دانشگاه شیراز
دکتر ناصر طالب بیدختی
دانشگاه شیراز
دکتر نادر هاتف
دانشگاه شیراز
دکتر محمدرضا افتخار
دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر کیاچهر بهفرنیا
دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر محمدرضا امام
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر مجدالدین میر محمد حسینی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر محمود قضاوی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر محمدرضا کاویانپور
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر کریم عابدی
دانشگاه صنعتی سهند تبریز
دکتر حسن افشین
دانشگاه صنعتی سهند تبریز
دکتر نادر طباطبایی
دانشگاه صنعتی شریف
دکتر علی بخشی
دانشگاه صنعتی شریف
دکتر عمار صفائی
دانشگاه صنعتی شریف
دکتر عیسی شوش پاشا
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دکتر مرتضی نقی پور
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
دکتر ناصر شابختی
دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر محسنعلی شایان فر
دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر جعفر بلوری بزاز
دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر احمد شوشتری
دانشگاه فردوسی مشهد

مشارکت کنندگان

مقاله خود را ارسال کنید

Condactor 

Condactor

 

Condactor